Uddybede og yderligere politikpunkter

 • Økonomi
  • Finanspolitik
   • Vi er meget enige med De Radikale Venstre på dette punkt. Og naturligvis skal det kunne betale sig at arbejde
   • Vi støtter tilbagetrækningsreformen. Vi skal arbejde så længe vi kan og være klar til omskoling hele livet
  • Den offentlige sektor
   • Vi har ikke noget ønske om en større offentlig sektor. Men konstante reformer af pengefordelingen internt i sektoren er nødvendige
  • Kontanthjælp og dagpenge
   • Vi støtter dagpenge- og kontanthjælpsreformen. Ikke umiddelbart flere penge til området end nu
  • Deleøkonomi
   • Deleøkonomi elsker vi. Der findes allerede gode regler til at regulere. Brug og styrk dem. Det er teknologiunderstøttet mikrosamhandel – og det er konkret og godt
  •  Arbejdsmarkedet og fremtidige jobs
   • Vi mener at alle bør tag en uddannelse som på en eller anden måde kan forventes at føre til job. Vi tror ikke at vi kan forebygge at teknologien vil gøre nogle jobs overflødige – det har teknologien gjort gennem hele historien. Så omskoling og opkvalificering ser vi som forebyggelsen mod arbejdsløshed
 • Indvandring
  • Integration
   • Vi tror på et dansk medborgerskab, som baserer sig på demokrati, ligestilling og frihedsrettigheder i et sekulært samfund. Dette medborgerskab skal tilbydes alle borgere
   • I mødet med de nye danskere skal vi alle blive bedre til at fortælle om regler, normer og kultur i Danmark. Dette ansvar påhviler især offentligt ansatte, fx lærere og kommunalt ansatte
   • Vi vil tilsikre en jævn fordeling af nydanske elever i både folkeskolen og privatskoler – eksempelvis ved at “busse” børn på tværs af kommuner sådan som det har været gjort i Aarhus
 • Flygtninge
  • Europas ydre grænse skal virke. Ingen fri indvandring
  • Vi tror ikke på at det hjælper at folk flytter massivt på tværs af kontinenter – nødhjælp er mest virknings
  • fuld i krigszoners nærområder
  • Vi skal igen tage imod FN-kvoteflygtninge
  • Ingen adgang til Europa uden visum (a la ESTA) – lig den Australske og Amerikanske model
   • Migranter og flygtninge uden visum der kommer til Europa ad søvejen skal returneres – men ikke i egen båd. Vi vil kunne acceptere at flygtninge og migranter sejles til større asylcentre i sikre ikke-EU land fx nordafrikanske lande eller Tyrkiet) hvor asylsager kan behandles hurtigt og effektivt
   • De mennesker som er her i landet og har søgt om asyl, skal have behandlet deres sag hurtigst muligt. Hvis de får asyl skal de hurtigst muligt være del af samfundet med job og skole. Får de afslag skal de sendes hjem. Mht hjemsendelse skal dette vurderes af udlændingemyndighederne i Danmark.
   • Vi mener at man godt kan sende folk tilbage til lande, selvom ikke alle kamphandlinger i landet er afsluttede. Eksempelvis er der store dele af det sydlige Irak som er rolige, selv om Islamisk Stat fortsat har greb om landet i nord. Med andre ord tror vi på at der kan findes – eller oprettes – “sikre zoner” selv i ikke helt fredelige lande
  • Det er ikke et rart politikpunkt dette her, erfaringerne fra Australien er dog ikke til at tage fejl af – siden de indførte disse regler er antallet druknede reduceret til 0. Og en asylsag kan behandles lige så godt i Afrika eller Tyrkiet som på Lesbos eller Lampedusa
 • Green Cards
  • Der bør indføres en Green Card-ordning så alle der ønsker at arbejde i Danmark kan ansøge om det uanset hvor i verden de er fra. Ansøgning er naturligvis ikke det samme som at man automatisk får arbejdstilladelse
  • Antallet af Green Cards sættes af modtagerlandet og reguleres efter behovet i de enkelte sektorer
 • Kultur
  • Kulturstøtten som gives i dag vidner om høj prioritet af området. Pt støttes kulturen årligt med 13 mia pr år. Og det mener vi skal fortsætte.
   • Kultur er et nøgleområde for os – vi tror på absolut frihed til at lave provokerende, tankevækkende kunst. Kunst er oplysning og frihed
   • Vi er trætte af relativisme – alt er ikke lige godt – og ikke bange for kulturkanoner
  • Kongehuset
   • Vi ser Kongehuset som en kulturhistorisk institution, der arbejder for landets kommercielle interesser, og derfor skal skrives ud af grundloven som politisk institution. Vi ønsker ikke at nedlægge det
 • Skat
  • Konstante skattereformer men ikke revolutioner. Vi lytter til økonomernes analyser
  • SKAT skal fungere, for det gør det ikke nu – det er grundlaget for at kunne have et velfærdssamfund
 • Ligestilling
  • Barsel
   • Barselsdagpenge skal fordeles individuelt og i lige store mængder til mor og far, så både mor og far kan få op til 16 uger hver i stedet for 32 uger til deling, sådan som det er nu. Hvorfor? Fordi det øger muligheden for mænds samvær med deres små børn, samtidig med at det styrker kvinders konkurrencedygtighed på arbejdsmarkedet. Vi vil ikke kræve at man gør brug af sin barselsdagpengeret – det må være en individuel sag
  • Feminisme
   • Vi hylder feminismen og dens dedikerede indsats for ligestilling gennem de fire seneste årtier, nu – og i fremtiden. Samtidig går vi ikke ind for positiv eller negativ særbehandling. Vi glæder os over en moderne og progressiv feminisme, der både kan rumme twerk og ligeløn
 • Klima
  • Vi lytter til videnskaben, og den siger at klimaforandringer er menneskeskabte. Så vi støtter arbejdet for at genoprette verdens klima – vi har jo kun en klode. Derfor støtter vi også FNs CO2-mål, og vi glæder os over at de nu endelig er bindende.
  • Og igen så mener vi at Danmark skal gå foran mht teknologi, som kan reducere energiforbrug men også bruges til at øge eksporten – eksempelvis el-biler, nye energiformer og “water harvesting”
 • Miljø
  • Vi er primært et teknologi-optimistisk parti snarere end et miljøparti. Dermed ikke sagt at vi mener at miljø er ligegyldig, men vi tror på at fx kunstige bøffer, større indtag af insekter, reducere madspild mv er en bedre vej at gå end at indføre kødfrie dage.
  • Vi er skeptiske over for forsigtighedsprincippet da dette betyder omvendt bevisbyrde, og det synes vi er farligt. Ligesom en fremmed i udgangspunktet er en ven du endnu ikke har mødt, er nye opdagelser og muligheder i udgangspunktet en god ting.
 •  Udenrigspolitik
  • Globalisering
   • Det tror vi på er en god ting – det øger kagen
   • Vi er tilhængere af frihandelsaftaler mellem EU og resten af verden – eksempelvis CETA
  • EU
   • Vi er absolut tilhængere af den europæiske idé og sammenhold i Europa
   • Vi ønsker at komme af med Danmarks EU-forbehold
   • Skeptisk over for landbrugsstøtte
  • Afrika
   • Bedre økonomi vha frihandel (gradvis indføring) og teknologiudveksling
   • Samarbejde mellem Europa og Afrika
   • Mikrolån har vist sig effektive – mere af det
   • Ny bistandstilgang – ud med afladsbistand ind med investeringer
  • Nordisk samarbejde
   • Vi har et værdifælleskab i Norden, og samarbejdet mellem de nordiske lande skal være stærkt og koordineres gennem de eksisterende institutioner (for eksempel EU)
  • Israel/Palæstina-konflikten
   • Vi går ind for en tostatsløsning, og vi er ikke gift med hverken den ene eller anden part. Vi anerkender både Israels og Palæstinas eksistens og ønsker ikke at hverken den ene eller anden part skal skubbes i havet. De SKAL kunne leve sammen
 • Ulandsbistand
  • Vi vil fastholde det nuværende ulandsbistandsniveau. Danmark er et af blot fem FN-lande som honorerer nøglen om 0,7% af BNI i ulandsbistand. Gennemsnit for alle OECD-lande er 0,3%. I 2016 sendte Danmark i alt 14.77 mia kr af sted til hjælp og bistand. Det niveau skal fastholdes
 • Udenrigspolitik
  • Vi tror på de alliancer vi er med i – også NATO
  • Donald Trump skal vurderes ud fra hvad han reelt gør – ikke hvad vi tror han vil gøre
 • Forsvar og militær
  • Vi ønsker at fastholde vores medlemskab af NATO, og der bidrage med det vi kan
  • Vi anerkender at militære interventioner kan være nødvendige, og vi er forpligtigede hvis en militær intervention er FN-manderet
  • Militære interventioner skal være last resort
  • Støtte til vores tropper når de kommer hjem (samtaler, vejledning, hjælp)
 • Sundhedspolitik
  • Prioriteringer
   • Danmark skal have et prioriteringsinstitut
  • Cannabis
   • Vi mener, at der er et potentiale i behandling med medicinsk cannabis og går ind for statsstøttet forskning i dets virkning. Vi mener samtidig, at alle lægemidler skal gå den nødvendige godkendelsesproces for at kunne godkendes til klinisk brug. 
 • Offentlighedsloven
  • Den nye offentlighedslov skal beholdes. Det gamle system var væsentligt ringere end det nuværende. Men vi vil arbejde for at ånden i loven implementeres bedre end tilfældet er – for implementeringen er ikke imponerende
 • Ytringsfrihed
  • Racisme- og majestætfornærmelsesparagraffer skal afskaffes – vi tror ikke man skal skåne krænkede følelser ved lov
 • Omskæring
 • Folkeskolen
  • Folkeskolen skal opgraderes konkurrencemæssigt ift privatskolerne eksempelvis gennem bedre balance i fordeling af nydanske elever, også i privatskoler
  • Lærergerningen skal være en prestigegerning – hvis løn er det der hjælper mest på prestigen er vi klar til at øge lærernes løn
  • Vi støtter grundlæggende folkeskolereformen. Vi mener det er en godt ting for børn at de har mulighed for at lave deres lektier i skolen samt lære på andre måder en kateter-til-elev-undervisning. Skoledagenes længde er udmærkede som de er nu, men der skal gerne endnu mere fokus på læringsstile
  • Det nuværende antal børn pr klasse er udemærket
  • Vi synes resultater fra nye læringsmetoder – så som NEST-metoden – skal undersøges ifht at kunne skabe nye klasseopdelinger og inklusion af børn med kognitive diagnoser. Vi har ikke en endelig fastlagt politik her, men lytter til fagkundskaben
  • Inklusion skal umiddelbart fortsætte – vi tror ikke på at alle børn med diagnoser skal i specialskoler
 • Digitalt privatliv
  • Vi danskere overvåges urimeligt meget uden grund. Mindre overvågning – væk med logningsbekendtgørelsen, flere dommerkendelser i stedet for generel masseovervågning af alle danskere
 • Udkantsdanmark
  • Vi vil statsgarantere realkreditlån til de dele af Danmark som ikke længere bliver dækket af privat realkredit.
 • Dyreetik
  • Vi kan godt lide dyr – men vi elsker mennesker mere. Og vi går naturligvis ind for at man ikke skal pine dyr unødigt, men vi synes det er ok at spise dyr og deres “produkter” (mælk, marv, læder etc)
 • Hash
  • Hashsalg skal legaliseres, og at det skal være det offentlige som regulerer salget og får indtægterne. Målet skal være at der ryges mindre hash på langt sigt. Sker der ikke et fald, skal der tænkes helt nyt på området